Projekt zagospodarowania terenu – przystań kajakowa i pole biwakowe Zadanie 1

Projekt zagospodarowania terenu - przystań kajakowa i pole biwakowe Zadanie 1

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską”
11 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0015/16-00 projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Słupią przez Równinę Słupską” w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO WP 2014-2020.
Niniejsze przedsięwzięcie strategiczne, którego inicjatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, realizowane jest przez Gminę Kobylnica (Lider Projektu) wraz z Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk, Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka.
Głównym zamierzeniem przy realizacji przedmiotowego projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych wraz z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzece Słupi poprzez budowę przystani, przenosek kajakowych oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Jednocześnie zaplanowano wymianę i ujednolicenie oznakowania szlaków kajakowych, celem dopasowania ich do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wymiernym efektem projektu będzie sieciowa infrastruktura kajakowa, która przyczyni się do udostępnienia turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego położonego wzdłuż szlaków wodnych przy jednoczesnym poszanowaniu terenów o szczególnych walorach środowiskowych.

W ramach realizowanego projektu na terenie Miasta Słupsk przewiduje się realizację dwóch zadań:

• Zadanie Nr 1 Budowa przystani kajakowej i pola biwakowego na terenie Parku Kultury Sportu i Rekreacji.
• Zadanie Nr 2 Budowa przenoski w obrębie Śluzy Łososiowej.

Planowany okres realizacji projektu: marzec 2017 – grudzień 2020
Całkowita wartość projektu: 3 009 839,40 zł, w tym Miasto Słupsk 743 678,61 zł.
Poziom współfinansowania: 85% (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Kwota dofinansowania projektu: 2 558 363,46 zł w tym dla Miasta Słupsk (Partner) – 632 126,81 zł.