Pomorskie Szlaki Kajakowe

naglowek

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską

Pomorskie Szlaki Kajakowe
« z 8 »

11 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0015/16-00 projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Słupią przez Równinę Słupską” w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO WP 2014-2020.

Niniejsze przedsięwzięcie strategiczne, którego inicjatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, realizowane jest przez Gminę Kobylnica (Lider Projektu) wraz z Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk, Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka.

Głównym zamierzeniem przy realizacji przedmiotowego projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych wraz z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzece Słupi poprzez budowę przystani, przenosek kajakowych oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Jednocześnie zaplanowano wymianę i ujednolicenie oznakowania szlaków kajakowych, celem dopasowania ich do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wymiernym efektem projektu będzie sieciowa infrastruktura kajakowa, która przyczyni się do udostępnienia turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego położonego wzdłuż szlaków wodnych przy jednoczesnym  poszanowaniu terenów o szczególnych walorach środowiskowych.

W ramach realizowanego projektu na terenie Miasta Słupsk przewiduje się realizację dwóch zadań:

Planowany okres realizacji projektu: marzec 2017 – grudzień 2020

Całkowita wartość projektu: 3 009 839,40 zł, w tym Miasto Słupsk 743 678,61 zł.

Poziom współfinansowania: 85% (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Kwota dofinansowania projektu: 2 558 363,46 zł w tym dla Miasta Słupsk (Partner) –  632 126,81 zł.

Projekt zagospodarowania terenu – przystań kajakowa i pole biwakowe Zadanie 1

Projekt zagospodarowania terenu – przenoska kajakowa Zadanie 2

Folder reklamowy

Mapa przystani i spływów

Ulotka

1