Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•  załączniki PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów MS Office lub są skanami dokumentów,
•  zamieszczone dokumenty posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany rastrowe tekstów, schematów, wykresów bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,
•  wiele zdjęć zamieszczonych w serwisie nie posiada opisu oraz tekstu alternatywnego,
•  filmy wideo zamieszczone w serwisie oraz pliki dźwiękowe mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Bengier, dt@sosir.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 844 75 34 lub 534 004 282 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pływalnia kryta – budynek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Budynek dwukondygnacyjny (parter, I piętro- szatnie). Budynek posiada dwa wejścia, które usytuowane są na poziomie chodnika na zewnątrz budynku. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście zapewniające swobodny przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  Recepcja znajduję się na środku po wejściu do budynku.  Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 2.  Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W budynku brak windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostęp jedynie do parteru budynku.
  Wejścia do szatni pływalni nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wejście do szatni jedynie po schodach).
 3. Dostępność parkingu
  Przed halą znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Szczecińskiej.
 4. Opis dostosowań
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line
  W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi on-line.

Hala Sportowo – Widowiskowa „Gryfia” – budynek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Budynek dwukondygnacyjny (parter, I piętro). Budynek posiada dwa wejścia. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście zapewniające swobodny przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z poziomu parteru, mają dostęp do toalety, która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, oraz do areny sportowej.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W budynku brak windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostęp jedynie do parteru budynku. Szerokość korytarzy oraz wejścia na halę sportową umożliwia swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 3. Dostępność parkingu
  Przed halą znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Szczecińskiej.
 4. Opis dostosowań
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line
  W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi on-line.

Stadion 650-lecia wraz z Halą Lekkoatletyczną– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – Madalińskiego 4, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Budynek trzykondygnacyjny (przyziemie, parter, I piętro). Budynek posiada cztery wejścia. Dwa usytuowane są na poziomie chodnika na zewnątrz budynku, pozostałe dwa znajdują się na poziomie bieżni stadionu. Brak barier w postaci schodów wejściowych do budynku. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku (po prawej stronie od wejścia głównego ) znajduje się biuro kierownika obiektu. W recepcji usytuowanej na parterze istnieje możliwość dokonania płatności za korzystanie z obiektu.
  Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do sali konferencyjnej, biura, toalety, szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz areny sportowej.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu. W budynku znajduje się winda. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu znajduje się 20 wyznaczonych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Stadion „Gryf” Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Zielona 9, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Budynek parterowy, posiada sześć wejść, wszystkie usytuowane są na poziomie chodnika na zewnątrz budynku. Przed schodami wejściowymi do budynku znajdują się schody, co utrudnia wjazd do budynku osobom niepełnosprawnym. Drzwi wejściowe bez możliwości otworzenia obu skrzydeł. Wejście wąskie utrudniające swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku (wejście od małego boiska ) znajduje się biuro kierownika obiektu.
  Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają ograniczony dostęp do biura, toalety, szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz areny sportowej.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – ograniczony dostęp do całego obiektu. W budynku brak windy. Szerokość korytarzy utrudnia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu znajduje się ok. 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Park Kultury Sportu i Rekreacji– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Rybacka, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

 1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Park Kultury Sportu i Rekreacji jest to teren zielony usytuowany w centrum miasta i przyległy do rzeki Słupi. Jest to teren ogólnodostępny. Część terenu jest wygrodzona z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych, festynów i pikników rodzinnych na których organizację należy uzyskać zgodę Zarządcy obiektu i wnieść ustaloną opłatę. Poza terenem wygrodzonym znajduje się utwardzony asfaltową masą bitumiczną Plac Cyrkowy i dwa tory Pump Track. Do parku można wejść ciągami pieszymi z każdej strony miasta. Wjazd do parku tylko od ul. Chopina wyłącznie dla pojazdów obsługi parku oraz pojazdów uprzywilejowanych, PGK i tych które uzyskały przepustki na wjazd od Zarządcy. Na terenie wygrodzonym znajduje się parterowa zabudowa stała z następującym przeznaczeniem: budynek administracyjny z pomieszczeniami dla pracowników obsługi parku, budynek wielofunkcyjny w którym mieści się lokal gastronomiczny i pomieszczenia magazynowe oraz wiaty z przeznaczeniem na imprezy i festyny plenerowe. Na terenie wygrodzonym znajduje się kontener sanitarny WC z natryskami. Na teren wygrodzony można wejść furtką lub przez bramę główną która jest otwarta w czasie obecności personelu obsługi. Na terenie są trzy ciągi piesze ze schodami a jeden z nich jest wyposażony w pochylnię do jazdy na wózkach dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne na wózkach mogą też poruszać się na terenie wygrodzonym parku po utwardzonych ciągach jezdnych na których nie napotkają żadnych utrudnień. Na terenie wygrodzonym zlokalizowana jest przystań kajakowa z polem biwakowym. W budynku przystani kajakowej znajdują się pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie ciągi piesze, wejścia do pomieszczeń przystani są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na terenie parku nie ma parkingu. Na czas organizacji imprez plenerowych i festynów na miejsca postojowe dla pojazdów klientów Zarządca przeznacza Plac Cyrkowy. Na terenie wygrodzonym PKSiR znajduje się jedno miejsce postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na jednym ciągu pieszym ze schodami znajduje się pochylnia do jazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na terenie parku nie ma miejsc postojowych dla pojazdów klientów. Na terenie wygrodzonym przy budynku administracji PKSiR jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Boisko trawiaste– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Leśna , 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

 1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej bez zabudowy stałej i sanitariatów. Obiekt ogólnodostępny dla społeczności miasta Słupsk. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. Obiekt jest ogrodzony i wyposażony w dwie furtki wejściowe. Wejście przez główną furtkę (od strony kościoła) jest utwardzone kostką polbrukową z pochylnią dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.  Obiekt bez stałej obsługi personelu pracowniczego.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie znajduje się pochylnia podjazdowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przy obiekcie brak parkingu dla osób korzystających z obiektu oraz brak miejsca parkingowego  wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Zespół Boisk Moje Boisko ORLIK 2012– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Krzywoustego, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

 1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Zespół boisk składa się z boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawiastą nawierzchnią i boiska do gry (opcjonalnie) w koszykówkę, tenisa i piłkę siatkową o nawierzchni syntetycznej. Wejście na obiekt przez furtkę od ul. Krzywoustego. Obiekt wyposażony jest również w bramę wjazdową dla pojazdów obsługi obiektu. Obiekt ogólnodostępny dla społeczności miasta Słupsk. Kluby i grupy zorganizowane ujęte w harmonogramie korzystania z obiektu otrzymują klucze do pomieszczeń szatniowych. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. Na obiekcie znajduje się zabudowa składająca się z czterech kontenerów parterowych. W kontenerach zlokalizowane są: pomieszczenie dla obsługi, magazyn, sanitariaty i szatnie wyposażone w natryski i sanitariaty. Brak barier w postaci schodów wejściowych do pomieszczeń w kontenerach. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do toalety, szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz areny sportowej. Obiekt bez stałej obsługi personelu pracowniczego.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie znajduje się pochylnia podjazdowa do pomieszczeń szatniowych i z natryskami i sanitariatami.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu utwardzonym znajduje się 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Zespół Boisk Moje Boisko ORLIK 2012– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Wiatraczna, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

 1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Zespół boisk składa się z boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawiastą nawierzchnią i boiska w koszykówkę o nawierzchni syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego do gry (opcjonalnie) w piłkę koszykową, tenisa i piłkę siatkową o nawierzchni syntetycznej. Wejście na obiekt przez furtkę od ul. Wiatracznej. Obiekt wyposażony jest również w bramę wjazdową dla pojazdów obsługi obiektu. Obiekt ogólnodostępny dla społeczności miasta Słupsk. Kluby i grupy zorganizowane ujęte w harmonogramie korzystania z obiektu otrzymują klucze do pomieszczeń szatniowych. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. Na obiekcie znajduje się zabudowa składająca się z czterech kontenerów parterowych. W kontenerach zlokalizowane są: pomieszczenie dla obsługi, magazyn, sanitariaty i szatnie wyposażone w natryski i sanitariaty. Brak barier w postaci schodów wejściowych do pomieszczeń w kontenerach. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do toalety, szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz areny sportowej. Obiekt bez stałej obsługi personelu pracowniczego.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie znajduje się pochylnia podjazdowa do pomieszczeń szatniowych i z natryskami i sanitariatami.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu o nawierzchni szutrowej znajduje się około 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Na parkingu utwardzonym płytą drogową ażurową jest 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Park im. Józefa Trendla– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Arciszewskiego, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

 1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Park im. Józefa Trendla jest to teren zielony przyległy do obszaru leśnego i stawu. Wjazd na teren parku drogą szutrową od strony ul. Arciszewskiego. Teren z parkingiem o nawierzchni szutrowej bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na obiekcie znajduje się miejsce wyznaczone do rozpalania ogniska w obrębie którego ustawione są dwa stoły piknikowe z ławkami. W okresie letnim organizowane jest kąpielisko z obsługą ratowników wodnych. W czasie funkcjonowania kąpieliska ustawiane są sanitariaty przenośne w tym jeden dla osób niepełnosprawnych. Park jest obiektem ogólnodostępnym. Obiekt bez stałej obsługi personelu pracowniczego.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie nie ma  pochylnia podjazdowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu o nawierzchni szutrowej znajduje się około 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Skate Park– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul.  Witolda Małcużyńskiego, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

 1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Skate Park jest obiektem wyposażonym w infrastrukturę i figury do jazdy na deskorolkach i łyżworolkach. Na terenie obiektu znajdują się dwa zejścia schodami wyposażone w pochylnie do zjazdu na wózkach inwalidzkich. Skate Park jest obiektem ogólnodostępnym. Na terenie obiektu brak parkingu na samochody dla osób z niego korzystających i brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Obiekt bez stałej obsługi personelu pracowniczego.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie jest  pochylnia podjazdowa zlokalizowana na schodach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na obiekcie nie ma parkingu oraz nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Deklaracja dostępności

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• załączniki PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów MS Office lub są skanami dokumentów,
• zamieszczone dokumenty posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany rastrowe tekstów, schematów, wykresów bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,
• wiele zdjęć zamieszczonych w serwisie nie posiada opisu oraz tekstu alternatywnego,
• filmy wideo zamieszczone w serwisie oraz pliki dźwiękowe mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Bengier, dt@sosir.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 844 75 34 lub 534 004 282 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pływalnia kryta – budynek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek dwukondygnacyjny (parter, I piętro- szatnie). Budynek posiada dwa wejścia, które usytuowane są na poziomie chodnika na zewnątrz budynku. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście zapewniające swobodny przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Recepcja znajduję się na środku po wejściu do budynku. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku brak windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostęp jedynie do parteru budynku.
Wejścia do szatni pływalni nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wejście do szatni jedynie po schodach).
3. Dostępność parkingu
Przed halą znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Szczecińskiej.
4. Opis dostosowań
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line
W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi on-line.

Hala Sportowo – Widowiskowa „Gryfia” – budynek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek dwukondygnacyjny (parter, I piętro). Budynek posiada dwa wejścia. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście zapewniające swobodny przejazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z poziomu parteru, mają dostęp do toalety, która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, oraz do areny sportowej.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku brak windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostęp jedynie do parteru budynku. Szerokość korytarzy oraz wejścia na halę sportową umożliwia swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
3. Dostępność parkingu
Przed halą znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Szczecińskiej.
4. Opis dostosowań
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line
W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usługi on-line.

Stadion 650-lecia wraz z Halą Lekkoatletyczną– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – Madalińskiego 4, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek trzykondygnacyjny (przyziemie, parter, I piętro). Budynek posiada cztery wejścia. Dwa usytuowane są na poziomie chodnika na zewnątrz budynku, pozostałe dwa znajdują się na poziomie bieżni stadionu. Brak barier w postaci schodów wejściowych do budynku. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku (po prawej stronie od wejścia głównego ) znajduje się biuro kierownika obiektu. W recepcji usytuowanej na parterze istnieje możliwość dokonania płatności za korzystanie z obiektu.
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do sali konferencyjnej, biura, toalety, szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz areny sportowej.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu. W budynku znajduje się winda. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu znajduje się 20 wyznaczonych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Stadion „Gryf” Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Zielona 9, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek parterowy, posiada sześć wejść, wszystkie usytuowane są na poziomie chodnika na zewnątrz budynku. Przed schodami wejściowymi do budynku znajdują się schody, co utrudnia wjazd do budynku osobom niepełnosprawnym. Drzwi wejściowe bez możliwości otworzenia obu skrzydeł. Wejście wąskie utrudniające swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku (wejście od małego boiska ) znajduje się biuro kierownika obiektu.
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają ograniczony dostęp do biura, toalety, szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz areny sportowej.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – ograniczony dostęp do całego obiektu. W budynku brak windy. Szerokość korytarzy utrudnia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pochylni, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu znajduje się ok. 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Park Kultury Sportu i Rekreacji– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Rybacka, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Park Kultury Sportu i Rekreacji jest to teren zielony usytuowany w centrum miasta i przyległy do rzeki Słupi. Jest to teren ogólnodostępny. Część terenu jest wygrodzona z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych, festynów i pikników rodzinnych na których organizację należy uzyskać zgodę Zarządcy obiektu i wnieść ustaloną opłatę. Poza terenem wygrodzonym znajduje się utwardzony asfaltową masą bitumiczną Plac Cyrkowy i dwa tory Pump Track. Do parku można wejść ciągami pieszymi z każdej strony miasta. Wjazd do parku tylko od ul. Chopina wyłącznie dla pojazdów obsługi parku oraz pojazdów uprzywilejowanych, PGK i tych które uzyskały przepustki na wjazd od Zarządcy. Na terenie wygrodzonym znajduje się parterowa zabudowa stała z następującym przeznaczeniem: budynek administracyjny z pomieszczeniami dla pracowników obsługi parku, budynek wielofunkcyjny w którym mieści się lokal gastronomiczny i pomieszczenia magazynowe oraz wiaty z przeznaczeniem na imprezy i festyny plenerowe. Na terenie wygrodzonym znajduje się kontener sanitarny WC z natryskami. Na teren wygrodzony można wejść furtką lub przez bramę główną która jest otwarta w czasie obecności personelu obsługi. Na terenie są trzy ciągi piesze ze schodami a jeden z nich jest wyposażony w pochylnię do jazdy na wózkach dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne na wózkach mogą też poruszać się na terenie wygrodzonym parku po utwardzonych ciągach jezdnych na których nie napotkają żadnych utrudnień. Na terenie wygrodzonym zlokalizowana jest przystań kajakowa z polem biwakowym. W budynku przystani kajakowej znajdują się pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie ciągi piesze, wejścia do pomieszczeń przystani są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na terenie parku nie ma parkingu. Na czas organizacji imprez plenerowych i festynów na miejsca postojowe dla pojazdów klientów Zarządca przeznacza Plac Cyrkowy. Na terenie wygrodzonym PKSiR znajduje się jedno miejsce postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na jednym ciągu pieszym ze schodami znajduje się pochylnia do jazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie parku nie ma miejsc postojowych dla pojazdów klientów. Na terenie wygrodzonym przy budynku administracji PKSiR jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Boisko trawiaste– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Leśna , 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej bez zabudowy stałej i sanitariatów. Obiekt ogólnodostępny dla społeczności miasta Słupsk. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. Obiekt jest ogrodzony i wyposażony w dwie furtki wejściowe. Wejście przez główną furtkę (od strony kościoła) jest utwardzone kostką polbrukową z pochylnią dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Obiekt bez stałej obsługi personelu pracowniczego.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie znajduje się pochylnia podjazdowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy obiekcie brak parkingu dla osób korzystających z obiektu oraz brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Zespół Boisk Moje Boisko ORLIK 2012– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Krzywoustego, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Zespół boisk składa się z boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawiastą nawierzchnią i boiska do gry (opcjonalnie) w koszykówkę, tenisa i piłkę siatkową o nawierzchni syntetycznej. Wejście na obiekt przez furtkę od ul. Krzywoustego. Obiekt wyposażony jest również w bramę wjazdową dla pojazdów obsługi obiektu. Obiekt ogólnodostępny dla społeczności miasta Słupsk. Kluby i grupy zorganizowane ujęte w harmonogramie korzystania z obiektu otrzymują klucze do pomieszczeń szatniowych. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. Na obiekcie znajduje się zabudowa składająca się z czterech kontenerów parterowych. W kontenerach zlokalizowane są: pomieszczenie dla obsługi, magazyn, sanitariaty i szatnie wyposażone w natryski i sanitariaty. Brak barier w postaci schodów wejściowych do pomieszczeń w kontenerach. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do toalety, szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz areny sportowej. Obiekt bez stałej obsługi personelu pracowniczego.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie znajduje się pochylnia podjazdowa do pomieszczeń szatniowych i z natryskami i sanitariatami.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu utwardzonym znajduje się 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Zespół Boisk Moje Boisko ORLIK 2012– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Wiatraczna, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Zespół boisk składa się z boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawiastą nawierzchnią i boiska w koszykówkę o nawierzchni syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego do gry (opcjonalnie) w piłkę koszykową, tenisa i piłkę siatkową o nawierzchni syntetycznej. Wejście na obiekt przez furtkę od ul. Wiatracznej. Obiekt wyposażony jest również w bramę wjazdową dla pojazdów obsługi obiektu. Obiekt ogólnodostępny dla społeczności miasta Słupsk. Kluby i grupy zorganizowane ujęte w harmonogramie korzystania z obiektu otrzymują klucze do pomieszczeń szatniowych. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. Na obiekcie znajduje się zabudowa składająca się z czterech kontenerów parterowych. W kontenerach zlokalizowane są: pomieszczenie dla obsługi, magazyn, sanitariaty i szatnie wyposażone w natryski i sanitariaty. Brak barier w postaci schodów wejściowych do pomieszczeń w kontenerach. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do toalety, szatni wraz z zapleczem sanitarnym oraz areny sportowej. Obiekt bez stałej obsługi personelu pracowniczego.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie znajduje się pochylnia podjazdowa do pomieszczeń szatniowych i z natryskami i sanitariatami.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu o nawierzchni szutrowej znajduje się około 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Na parkingu utwardzonym płytą drogową ażurową jest 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Park im. Józefa Trendla– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Arciszewskiego, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Park im. Józefa Trendla jest to teren zielony przyległy do obszaru leśnego i stawu. Wjazd na teren parku drogą szutrową od strony ul. Arciszewskiego. Teren z parkingiem o nawierzchni szutrowej bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na obiekcie znajduje się miejsce wyznaczone do rozpalania ogniska w obrębie którego ustawione są dwa stoły piknikowe z ławkami. W okresie letnim organizowane jest kąpielisko z obsługą ratowników wodnych. W czasie funkcjonowania kąpieliska ustawiane są sanitariaty przenośne w tym jeden dla osób niepełnosprawnych. Park jest obiektem ogólnodostępnym. Obiekt bez stałej obsługi personelu pracowniczego.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie nie ma pochylnia podjazdowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu o nawierzchni szutrowej znajduje się około 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Skate Park– Obiekt Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku – ul. Witolda Małcużyńskiego, 76-200 Słupsk – opis dostępności architektonicznej obiektu:

1. Opis dostępności wejścia na obiekt oraz budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Skate Park jest obiektem wyposażonym w infrastrukturę i figury do jazdy na deskorolkach i łyżworolkach. Na terenie obiektu znajdują się dwa zejścia schodami wyposażone w pochylnie do zjazdu na wózkach inwalidzkich. Skate Park jest obiektem ogólnodostępnym. Na terenie obiektu brak parkingu na samochody dla osób z niego korzystających i brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Obiekt bez stałej obsługi personelu pracowniczego.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp do całego obiektu.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Na obiekcie nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na obiekcie jest pochylnia podjazdowa zlokalizowana na schodach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na obiekcie nie ma parkingu oraz nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na obiekcie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.