Polityka Cookies

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

Czym są dane osobowe:
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, tel. 59 844 75 31, sosir@sosir.slupsk.pl;
  2. istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, tel. 59 844 75 31, iod@sosir.slupsk.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu realizacji usług.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane na podstawie przepisów prawa do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organów nadzorczych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
  6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia danych;
  7. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
  8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.