15.01.2017
12:00 - 14:00
Hala Lekkoatletyczna im. Ryszarda Ksieniewicza

V Słupski Bieg Orkiestrowy „Biegam z sercem”

1. ORGANIZATOR:
Firma DomTel-Sport
Biegam Bo Lubię
Zawody odbędą się przy współpracy z Samorządem Miasta Słupsk

2. TERMIN I MIEJSCE:
15 stycznia 2017 roku,
Start: stadion miejski,
Meta: hala lekkoatletyczna

3. PROGRAM MINUTOWY:
09.30 otwarcie biura zawodów
11.30 zamknięcie list startowych
11.40 rozgrzewka do biegu – trenerki z Fitnes Clubu Aktywna Fabryka
12.00 start do biegu na 5 km
13.00 zamknięcie trasy biegu
13.15 dekoracja
13.20 rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych
14.00 zakończenie

4. TRASA

Trasa nie posiada atestu PZLA
Bieg odbędzie się następującymi ulicami: Start ze stadionu miejskiego, skręcamy do lasku północnego, po przebiegnięciu pętli wracamy na halę wbiegając ze strony stadionu.

5. ZGŁOSZENIA:
Weryfikacja i zgłoszenia zawodników do biegu odbędą się dnia 15 stycznia 2017 roku w biurze zawodów w hali na stadionie miejskim w godzinach od 09.30 do 11.40. Można zgłosić się elektronicznie na stronie
https://domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/zgloszenie.php?LP_impr=155
Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 15.01.2017 r. -12 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy i chip.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.

6. OPŁATA STARTOWA:
Wysokość opłaty startowej wynosi minimum 30 zł. Każdy zawodnik przy odbiorze numeru startowego i chipa zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej poprzez wrzucenie 30 zł lub większej kwoty do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w biurze zawodów. Opłata startowa zostanie w całości przeznaczona na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

7. UCZESTNICTWO:
W biegu prawo startu mają osoby, które ukończyły 12 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.
Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w biegu. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane za pomocą chipów. Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
Organizator przewiduje godzinny limit czasowy na pokonanie trasy, każdy zawodnik po upływie limitu zobowiązany jest opuścić trasę biegu.

8. KLASYFIKACJE BIEGU:
Generalna kobiet (trzy pierwsze zawodniczki)
Generalna mężczyzn (trzech pierwszych zawodników)

9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD:
Wyniki będą wywieszane na bieżąco w trakcie trwania imprezy w hali.
Komunikat końcowy będzie dostępny w internecie na stronachwww.domtel.pl i www.maratonypolskie.pl
Zakończenie zawodów oraz wręczenie nagród odbędzie się w hali lekkoatletycznej od godziny 13.15
Nagrody będą wręczane w kategoriach:
Generalna mężczyzn – nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników.
Generalna kobiet – nagrodzone zostaną 3 najlepsze zawodniczki.
Wśród wszystkich uczestników, którzy wezmą udział w konkursie (konkurs zostanie ogłoszony na facebooku) rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Organizator biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.