11.03.2017
11:00 - 13:00
Park Kultury Sportu i Rekreacji

Grand Prix „Biegamy razem w Słupsku”

REGULAMIN

Słupskie Grand Prix „Biegamy razem” – 11 marca 2017

 

 • ORGANIZATOR:
  • Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • PARTNERZY:
 • Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych
 • Domtel Sport
 • Decathlon Słupsk
 • CEL:
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Promocja miasta Słupsk jako przyjaznego dla biegaczy i osób aktywnych.

 

 • TERMIN I MIEJSCE:
  1. Bieg odbędzie się 11 marca 2017 r. w Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku
  2. Start biegu na 5 km nastąpi o godzinie 11:00

 

 • PROGRAM MINUTOWY:

8:30 otwarcie biura zawodów

10:30 zamknięcie list startowych

11:00 START BIEGU

12:00 dekoracja

 

 • TRASA
  • Tereny Parku Kultury i lasku Południowego, mapka dostępna będzie na stronie internetowej sosir.slupsk.pl na 14 dni przed rozpoczęciem biegu.

 

 • Warunki uczestnictwa:

 

 • Zgłoszenia na stronie internetowej http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/spis_masowe.php, ta metoda jest preferowana
 • Osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów w dniu imprezy.

 

 • OPŁATA STARTOWA:

Bieg realizowany jest w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2017 – dlatego też udział w nim jest bezpłatny.

 

 • ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
 • Elektroniczny pomiar czasu
 • Puchary dla najlepszych
 • Medale dla wszystkich zawodników

 

 • UCZESTNICTWO:
  • W imprezie prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.
  • Organizator ustala limit startujących w biegu na 300 osób. O dopuszczeniu do biegu decyduje kolejność zgłoszeń w dniu zawodów.
  • Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w biegu. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
  • Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
  • Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane za pomocą chipów. Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
  • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
  • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
  • Organizator przewiduje limit czasowy na pokonanie trasy równy 55 min., każdy zawodnik po upływie limitu zobowiązany jest opuścić trasę biegu.

 

 • KLASYFIKACJE BIEGU:
  • Generalna kobiet (trzy pierwsze zawodniczki)
  • Generalna mężczyzn (trzech pierwszych zawodników)

 

 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD:

Wyniki będą wywieszane na bieżąco w trakcie trwania imprezy na namiocie DomTel-Sport na linii mety.

Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach www.domtel-sport.pl i www.sosir.slupsk.pl

Zakończenie zawodów oraz wręczenie nagród odbędzie się na terenie PKiW.

Nagrody będą wręczane w kategoriach:

Generalna mężczyzn – nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników.

Generalna kobiet – nagrodzone zostaną 3 najlepsze zawodniczki.

Wśród wszystkich uczestników, którzy wezmą udział w konkursie (konkurs zostanie ogłoszony na facebooku) rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • Słupskie Grand Prix Słupska „Biegamy Razem” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
  • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
  • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
  • Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
  • Organizator biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
  • Zawodnik będący świadkiem niebezpiecznej kolizji, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora, w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod numer alarmowy