26.07.2018

SOSiR SZUKA PRACOWNIKA

SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W SŁUPSKU

UL. SZCZECIŃSKA 99 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko pracy: pracownik ds. księgowości

w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

d) wykształcenie wyższe – co najmniej 1 rok stażu pracy w księgowości,

e) biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office – Excel, Word i urządzeń biurowych,

f) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
znajomość programów finansowo – księgowych (Sage Symfonia)
umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,
odpowiedzialność,
umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych,
komunikatywność, sumienność, staranność,
terminowość,
umiejętność pracy w zespole,
wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

zapewnienie poprawności i terminowości rozliczeń w zakresie podatku VAT w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku oraz przestrzegania procedur, terminów i zasad w zakresie skonsolidowanego rozliczenia z tytułu podatku VAT Miasta Słupska
prowadzenie ewidencji analitycznej podstawowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych w systemie komputerowym;
miesięczne uzgadnianie analityki kont 011, 013 i 020 z ewidencją syntetyczną;
uzgadnianie ewidencji ilościowo – wartościowej stanu magazynu z kontem syntetycznym 310 oraz 330;
prowadzenie rozliczenia paliwa;
sporządzanie dekretu – zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych w zakresie: wyciągów bankowych z rachunków wydatków, wyciągów bankowych z rachunku depozytowego oraz wprowadzanie tych dokumentów księgowych do systemu komputerowego Symfonia FK zgodnie z dekretem;
miesięczna analiza ewidencji wydatków budżetowych do celów sprawozdawczości budżetowej;
dla celów sprawozdawczości budżetowej prowadzenie analizy konta 998 z analityką konta130 – wykonanie wydatków.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ STOSOWNE DOKUMENTY POD ADRESEM:
www.sosirslupsk.naszbip.pl/oferty-pracy/news/pracownik-ds-ksigowosci