05.06.2017

Pracownik ds. organizacji sportu, rekreacji i turystyki – poszukiwany!

SŁUPSKI  OŚRODEK  SPORTU I  REKREACJI W  SŁUPSKU SZCZECIŃSKA 99 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA  NABÓR  NA

wolne stanowisko pracy:   pracownik ds. organizacji sportu, rekreacji i turystyki

w wymiarze etatu:  pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas nieokreślony.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku zastrzega, że z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na czas nieokreślony, może zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. a)  obywatelstwo polskie,
 3. b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. c) kandydat  nie  może  być  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo   ścigane z   oskarżenia    publicznego   lub   umyślne    przestępstwo    skarbowe    oraz     powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 1. d) wykształcenie wyższe –  co najmniej 2 letni staż pracy lub prowadzenie własnej działalności               gospodarczej o zbliżonym charakterze,
 2. e) biegła umiejętność obsługi komputera pakietu Office – Excel, Word,
 3. f) pracownik  samorządowy  zatrudniony  na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych

zajęć  tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach

obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. umiejętność organizacji czasu pracy,
 3. umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu,
 4. umiejętność podejmowania decyzji,
 5. odpowiedzialność,
 6. kreatywność,
 7. rzetelność,
 8. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 9. mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ważniejsze zadania:

 1. nadzór i koordynacja działalności w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,
 2. prowadzenie i nadzór merytoryczny związany z udziałem, rozliczaniem dotacji celowych w zakresie kultury fizycznej i turystyki przyznawanych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 3. współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz organizacjami turystycznymi,
 4. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 5. obsługa zadań związanych z systemem stypendiów sportowych oraz realizacji procedur związanych
  z ich uruchamianiem i rozliczaniem,
 6. przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych dotyczące kultury fizycznej i sportu,
 7. opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 8. sporządzanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej,
 9. przygotowywanie materiałów i informacji na potrzeby Prezydenta Miasta oraz Komisji Edukacji,
 10. prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w zakresie wykorzystania bazy sportowej,
 11. współpraca z kierownikami obiektów sportowych zarządzanych przez jednostkę, w zakresie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta Słupska oraz wprowadzania nowych produktów na rynek.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. list motywacyjny,
 4. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych

studiów),

 1. kserokopie świadectw pracy,
 2. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, o stanie zdrowia,
 4. inne dokumenty  poświadczające   dodatkowe   kwalifikacje   i   umiejętności  (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
 1. kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),
 2. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale Kadr SOSiR  ul. Szczecińska 99  76-200 Słupsk, pokój nr 10, albo pocztą na adres SOSiR z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko ds. organizacji sportu, rekreacji i turystyki”, w terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do SOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.sosirslupsk.naszbip.pl,

na tablicy informacyjnej w budynku SOSiR w Słupsku, ul. Szczecińska 99.

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Dokumenty kandydata wybranego w  naborze i zatrudnionego w SOSiR w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr SOSiR w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną  przekazane do archiwum zakładowego (Rozporządzenie PRM z 18.01.2011 r., Dz. U. Nr 14, poz. 67).

W miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik osób niepełnosprawnych w SOSiR w Słupsku  w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  wynosił 10,15 %.

Załączniki:

–   kwestionariusz osobowy

–   oświadczenie