05.06.2019

Instruktor poszukiwany!

Zaproszenie do składania ofert

 

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku poszukuje instruktora do prowadzenia indywidualnych i grupowych nauk tenisa ziemnego na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku w terminie od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r.

 

 1. Miejsce i termin realizacji zajęć:

Zajęcia odbywać się będą na kortach tenisowych na Stadionie 650-lecia, przy ul. Madalińskiego w Słupsku, w godzinach i terminach ustalonych wspólnie między Stronami

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • Posiadanie uprawnień do prowadzenia indywidualnych i grupowych nauk tenisa ziemnego (dokumenty poświadczające uprawnienia do wglądu).
 • Złożenie wypełnionego formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy
 • Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
 1. kompletne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu Umowy,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie regulaminu kortów,
 3. wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy Zamawiającemu lub osobom trzecim i uczestnikom zajęć,
 4. mienie Zamawiającego przekazane w ramach realizacji umowy Wykonawcy oraz inne mienie Zamawiającego, z którego korzystał Wykonawca lub do których miał dostęp w ramach realizacji Umowy.
 • Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia we własnym zakresie ciągłego naboru na indywidualne i grupowe nauki tenisa ziemnego w czasie trwania Umowy.
 • Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia przed przystąpieniem do zajęć stanu bezpieczeństwa miejsca prowadzenia zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiada za bezpieczeństwo podczas prowadzenia zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprzętu (rakiet, piłeczek) niezbędnego do nauki tenisa ziemnego.
 • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji (rejestru) prowadzonych zajęć i osób biorących w nich udział.
 • Osoba prowadząca zajęcia wykonująca przedmiot zamówienia w trakcie prowadzenia zajęć nauki tenisa ziemnego nie uiszcza opłat za korzystanie z kortów. W pozostałych przypadkach płacą za wstęp na obiekty zgodnie z cennikiem.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca zestawień ilości prowadzonych zajęć w miesiącu poprzednim, z uwzględnieniem ilości osób oraz godzin.

 

 1. Składanie i wybór ofert

Oferty wraz z załącznikiem należy wysłać na adres sosir@sosir.slupsk.pl z dopiskiem „Świadczenie usług w zakresie indywidualnych i grupowych nauk tenisa ziemnego na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku” w terminie do 7 czerwca 2019 r. Oferty złożone po tym terminie będą odrzucone.

 

 1. Procedura odwołania

SOSiR zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia wyboru oferty w każdym czasie i każdym zakresie bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu wobec SOSIR, żadne roszczenie ani obecnie, ani w przyszłości.